Dojo Kun

Hitotsu, Wa No Kokoro O Yashinau Beshi

One, cultivate a peaceful mind.

 

Hitotsu, Nintai Surukoto O Manabu Beshi

One, Learn to be patient.

 

Hitotsu, Shjojin Ne Tessu Beshi

One, strive hard to be a better person.

 

Hitotsu, Kokoro To Waza No Ichi Ni Tsutomu Beshi

One, try to develop your spirit and the techniques of Karate in the same level.

 

Hitotsu, Karate-do No Shinjo O Seikatsu Ni Ikasu Beshi

One, apply the principles of Karate in your daily life.